شرکت مهندسی الکا آریا - اجرای عملیات علائم الکتریکی و ارتباطات راه آهن ایستگاه های گرگر و سربندر

نام پروژه : اجرای عملیات علائم الکتریکی و ارتباطات راه آهن ایستگاه های گرگر و سربندر

کارفرما : قرارگاه خاتم الانبیاء اهواز

تاریخ شروع : 1395/8/8