شرکت مهندسی الکا آریا - مشاوره نظارت عالیه

نام پروژه : خدمات مشاوره نظارت عالیه امور نگهداری و تعمیر سیستم های ارتباطی و علائم الکتریکی ستاد و مناطق راه آهن

نام کارفرما : اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی

تاریخ شروع : 1395/03/16