شرکت مهندسی الکا آریا - نصب تجهیزات ATC ایستگاهی محور یزد - اصفهان

نام پروژه : نصب تجهیزات ATC  ایستگاهی محور یزد - اصفهان

کارفرما : اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی

تاریخ شروع : 1395/9/3