شرکت مهندسی الکا آریا - نگهداری و تعمیرات 27 ایستگاه CTC , ATC و بلاک های میانی

نام پروژه : نگهداری و تعمیرات 27 ایستگاه CTC , ATC و بلاک های میانی

نام کارفرما : اداره کل راه آهن شمال شرق (1)

تاریخ شروع:1394/05/06