شرکت مهندسی الکا آریا - نگهداری و تعمیرات تجهیزات علائم الکتریکی یزد

نام پروژه : نگهداری و تعمیرات تجهیزات علائم الکتریکی یزد

نام کارفرما : اداره کل راه آهن یزد

تاریخ شروع : 1394/06/16

تاریخ پایان  : 1394/08/30