شرکت مهندسی الکا آریا - خرید تجهیزات علائمی اداره کل راه آهن کرمان

نام پروژه : خرید تجهیزات علائمی اداره کل راه آهن کرمان

نام کارفرما : اداره کل راه آهن کرمان

تاریخ شروع : 1394/03/23

تاریخ پایان  : 1394/05/23