شرکت مهندسی الکا آریا - عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات و سیستم های مخابرات و AFC ، زیر ساخت و سخت افزار

نام پروژه : عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات و سیستم های  مخابرات و AFC ، زیر ساخت و سخت افزار

نام کارفرما : شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

تاریخ شروع:1394/03/04

تاریخ پایان :1395/02/16