شرکت مهندسی الکا آریا - عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات و سیستم های UPS ، شارژر و باطری

نام پروژه : عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات و سیستم های  UPS ، شارژر و باطری

نام کارفرما : شرکت بهره یرداری قطار شهری مشهد

تاریخ شروع 1394/03/04

تاریخ پایان :1395/02/16