شرکت مهندسی الکا آریا - خدمات مشاوره طرح اتصال ریلی بندر خشک کوثر به محور راه آهن یزد - اقلید

نام پروژه : خدمات مشاوره طرح اتصال ریلی بندر خشک کوثر به محور راه آهن یزد - اقلید

نام کارفرما :پیشگامان بندر خشک کوثر

تاریخ شروع :1392/06/23