شرکت مهندسی الکا آریا - نگهداری و تعمیرات سیستم های علائم کنترل و مخابرات خط 1 قطار شهری مشهد

نام پروژه : نگهداری و تعمیرات سیستم های علائم کنترل و مخابرات خط 1 قطار شهری مشهد

کارفرما : شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

تاریخ شروع : 1392/11/30

تاریخ پایان  : 1394/02/15