شرکت مهندسی الکا آریا - نگهداری و تعمیرات سیستم علائم الکتریکی ایستگاه های ناحیه آذربایجان

نام پروژه : نگهداری و تعمیرات سیستم علائم الکتریکی ایستگاه های ناحیه آذربایجان

نام کارفرما : اداره کل راه آهن آذربایجان

تاریخ شروع : 1391/08/14

تاریخ پایان : 1394/08/14