شرکت مهندسی الکا آریا - نگهداری و تعمیرات سیستم علائم الکتریکی محور بافق – زرند

نام پروژه : نگهداری و تعمیرات سیستم علائم الکتریکی محور بافق – زرند

نام کارفرما : اداره کل راه آهن کرمان

تاریخ شروع : 1393/10/01