شرکت مهندسی الکا آریا - خرید یک دستگاه سرور جهت CTC

نام پروژه : خرید یک دستگاه سرور جهت  CTC

نام کارفرما : اداره کل راه آهن یزد

تاریخ شروع : 1393/12/14