شرکت مهندسی الکا آریا - خرید و حمل تجهیزات لوازم جانبی اسکادا

نام پروژه: خرید و حمل تجهیزات لوازم جانبی اسکادا

نام کارفرما : شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

تاریخ شروع : 1393/12/10

تاریخ پایان  : 1394/08/30