شرکت مهندسی الکا آریا - کانال کنی ، کابل کشی و نصب تجهیزات محوطه ایستگاه چادرملو

نام پروژه : کانال کنی ، کابل کشی و نصب تجهیزات محوطه ایستگاه چادرملو

نام کارفرما :اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی

تاریخ شروع : 1393/08/10

تاریخ پایان   : 1394/05/01