شرکت مهندسی الکا آریا - نصب و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی ایستگاه چادرملو

نام پروژه : نصب و راه اندازی سیستم علائم الکتریکی ایستگاه چادرملو

نام کارفرما : اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی

تاریخ شروع : 1393/10/16